นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ GWM

แก้ไขล่าสุดเมื่อ [กุมภาพันธ์2565]

บทนำ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ GWM (“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้”) จะอธิบายถึงวิธีการของบริษัท มอเตอร์ มอลล์ (2021) จำกัด ในการรวบรวม ใช้ จัดเก็บ โอน เปิดเผย เผยแพร่ และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านใช้สินค้าเละ/หรือบริการของ GWM และ วิธีการในการเข้าถึง แก้ไข ลบ เเละคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เราคือ "ผู้ควบคุม" ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งหมายความว่าเราเป็นผู้ตัดสินใจถึงเหตุผลและวิธีการประมวลผลข้อมูลนี้ รวมถึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการและรับผิดชอบในการดำเนินการของบริษัทคู่สัญญาของเราในการประมวลผลข้อมูลของท่านตามคำแนะนำของเรา นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับสินค้าและ/หรือบริการของ GWM Petchkasem เท่านั้น การบริการของบุคคลที่สามจะเป็นไปตามตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแยกต่างหากจากนโยบายนี้ โดยการบริการ ดังกล่าวจะถูกระบุอย่างชัดแจ้งในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

1.ข้อมูลที่เราอาจเก็บและประมวลผล

เราอาจจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเหล่านี้ เเมื่อท่านใช้งานสินค้าและ/หรือบริการของเรา ตามฟังก์ชันดังนี้ :

ก)บัญชีส่วนบุคคล

การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน: เมื่อท่านลงทะเบียนเละใช้งานบัญชีส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ของ GWM Petchkasem http://www.gwmpetchkasem.com/ ท่านจำเป็นต้องกรอกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มือถือ รหัสยืนยัน และการยืนยันบุคคลผ่านระบบดิจิตอล

ข)การทดลองขับ

การทดลองขับ: เมื่อท่านทำการจองการทดลองขับผ่านทาง เว็บไซต์ GWM Petchkasem ท่านต้องระบุชื่อ นามสกุลหมายเลขโทรศัพท์ วันเวลาที่สะดวกเข้ามา Test Drive รุ่นรถที่สนใจ หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใด สำหรับการทดลองขับขี่

ค)การบำรุงรักษาหลังการขาย

การนัดบำรุงรักษา ท่านสามารถนัดหมายเพื่อเข้าร่วมรายการบำรุงรักษารถของท่านผ่าน เว็บไซต์ GWM Petchkasem โดยท่านต้องระบุชื่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง และข้อมูลรถยนต์ของท่าน เพื่อให้บริการนัดหมายที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงฟังก์ชันการค้นหาบันทึกการบำรุงรักษา ข้อมูลที่ให้ไว้ข้างต้นจะได้รับเพียงครั้งเดียวก็ต่อเมื่อท่านทำการส่งบริการนัดหมาย และอนุญาตให้เราใช้งานต่อเนื่องในระหว่างที่คุณใช้บริการเหล่านี้ เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้จนกว่าคุณจะยกเลิกบัญชีของคุณ เมื่อคุณยกเลิกบัญชี เราจะหยุดใช้งานข้อมูลและลบข้อมูลข้างต้น คุณยังสามารถปิดการอนุญาตในการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งผ่านหน้าต่างการตั้งค่าระบบโทรศัพท์ เพื่อปฏิเสธไม่ให้เราเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้อีก

2. วิธีการที่เราอาจนำข้อมูลของท่านมาใช้

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมที่ระบุไว้ในข้อ 1.ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หากเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เราจะแจ้งอย่างชัดแจ้งให้ท่านทราบและอธิบายถึงหลักทางกฎหมายที่กำหนดให้เราสามารถทำได้

นอกจากนี้เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

ก)ตอบข้อสงสัยของท่าน และการดำเนินการตามคำสั่งหรืออนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

ข)ให้บริการ

ค)สำรองข้อมูลและติดต่อสื่อสารระหว่างท่านและเรา

ง)ปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านและเรา และ/หรือจัดการตามคำขอของท่านเพื่อที่จะเข้าทำสัญญา

จ)คุ้มครองความปลอดภัยของสินค้าและเว็บไซต์

ฉ)ติดต่อกับท่านและเลือกวิธีการโดยเฉพาะเจาะจงของเรากับท่าน

ช)ดำเนินการอื่น ๆ เช่น แคมเปญการตลาด การโฆษณาส่งเสริมการขายที่ได้รับความยินยอมอย่างถูกต้องหรืออยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย นอกจากนี้ท่านสามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิกทางอีเมลและเลือกว่าท่านจะรับโฆษณาส่งเสริมการขายผ่านทางอีเมล ข้อความในโทรศัพท์มือถือ ไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ

ซ)ตรวจสอบความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูล รวมถึงการป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของเราและระบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆโดยไม่ได้รับอนุญาต และป้องกันไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งและอัพเดตซอฟท์แวร์ที่เป็นอันตราย (Malicious Software Distribution)

ฌ)วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพิจารณาทำความเข้าใจความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าที่ดีขึ้น

เมื่อท่านตกลงยอมรับนโยบายฉบับนี้ ท่านยินยอมและอนุญาตให้เราประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดในนโยบายฉบับนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. วิธีการที่เราอาจเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลของท่าน

เราจะเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมที่ระบุไว้ในข้อ 1. ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้โดยปกติแล้วเราจะไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ใน-ข้อ 1. เว้นแต่เราได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลแล้วว่าเราจำเป็นต้องเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เดิมตามหลักทางกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากท่านก่อน

ทั้งนี้ เมื่อท่านตกลงยอมรับนโยบายฉบับนี้ ท่านยินยอมและอนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในนโยบายฉบับนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. หลักทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของท่าน

หลักทางกฎหมายในการใช้ข้อมูลของท่านตามที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีดังต่อไปนี้

ก)เมื่อมีความจำเป็นในการใช้ข้อมูลของท่านเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ของเราที่กำหนดไว้ตามสัญญากับท่าน (เช่น การดำเนินการให้สอดคล้องกับ ข้อตกลงผู้ใช้งานบนเว็ปไซต์ หรือของสินค้าและบริการ ที่ท่านได้ตกลง และ/หรือ ข้อตกลงของเราที่ให้บริการแก่ท่าน หรือ

ข)เมื่อมีความจำเป็นในการใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์ของเราและผู้อื่นตามกฎหมาย (เช่น การให้ความปลอดภัยแก่เว็บไซต์ สินค้า การปฏิบัติงานและการให้บริการของเรา การรับรองสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยแก่พนักงานและผู้เยี่ยมชมของเรา การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและปกป้องสิทธิตามกฎหมายของเราการป้องกันการฉ้อฉลและการรู้จักลูกค้าที่เราให้บริการ

ค)เมื่อเราได้รับความยินยอมจากท่านตามหลักเกณฑ์ทางกฎมายที่บังคับใช้ ในการใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง

5. สิทธิและหน้าที่ของท่าน

สิทธิของท่าน เราเคารพสิทธิที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจึงกำหนดสิทธิตามกฎหมายของท่านและแนวทางการคุ้มครองสิทธิเหล่านี้ ดังต่อไปนี้:

ก)สิทธิที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีอยู่

ข)สิทธิที่จะร้องขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ถูกต้องหากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

ค)สิทธิที่จะขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี อย่างไรก็ตามอาจมีบางกรณีที่แม้ท่านขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่เรายังคงมีสิทธิเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้ตามกฎหมายเพื่อที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย

ง)สิทธิที่จะได้รับบางข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่ถูกจัดเรียง นำไปใช้บ่อยครั้งและสามารถอ่านได้โดยคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ขอให้เราส่งข้อมูลนี้แก่บุคคลที่สามได้หากสามารถทำได้ทางเทคนิคในบางสถานการณ์ อย่างไรก็ตามสิทธิดังกล่าวนี้สามารถทำได้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เราเท่านั้น

จ)สิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านในการเก็บ รวบรวม ใช้ ส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถที่จะถอนความยินยอมของท่านโดยการตั้งค่าการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการตั้งค่าระบบ อย่างไรก็ตามเราสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้หากมีเหตุอื่นที่ถูกต้องตามกฎหมาย (นอกเหนือจากการให้ความยินยอม) เช่น เราอาจจำเป็นที่จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย นอกจากนี้ ในกรณีท่านถอนความยินยอม การถอนความยินยอมดังกล่าวนี้จะไม่กระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายในการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก่อนหน้าการถอนความยินยอม อีกทั้ง ในกรณีที่ท่านถอนความยินยอม การถอนความยินยอมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาสินค้าและการให้บริการของเรา ในการนี้ หากเราไม่สามารถจัดให้มีสินค้าและบริการใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างท่านและ GWM Petchkasem เนื่องจากท่านได้ถอนความยินยอมดังกล่าว GWM Petchkasem จะไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำผิดตามข้อกำหนดในข้อตกลงนั้น โดยท่านจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย ความสูญเสีย และหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เกี่ยวกับข้อตกลงนั้น

ฉ)สิทธิที่จะคัดค้านและสิทธิที่จะขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี ซึ่งในบางกรณีท่านอาจคัดค้านหรือขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่เรายังคงมีสิทธิตามกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป และ/หรือ ปฏิเสธคำขอนั้นเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย และ

ช)สิทธิที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลหากท่านคิดว่าเราละเมิดสิทธิใด ๆ ของท่าน

การตอบสนองต่อคำขอของท่าน: เพื่อความปลอดภัย ท่านอาจจำเป็นต้องจัดเตรียมคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรหรือมิฉะนั้นต้องพิสูจน์ตัวตนของท่าน เราอาจขอให้ท่านยืนยันตัวตนก่อนดำเนินการตามคำขอ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่านได้รับการคุ้มครอง และ มีการรักษาความปลอดภัย ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางที่ระบุไว้ในข้อ 13 "วิธีการติดต่อเรา" และเราจะตอบกลับภายใน 15 วัน

เราจะไม่ตอบกลับคำขอของคุณหากคำขอนั้น:

1)เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

2)เกี่ยวข้องโดยตรงกับความมั่นคงของชาติและความมั่นคงในการป้องกันประเทศ

3)เกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัยของสาธารณะและสาธารณสุขของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ

4)เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสอบสวนคดีอาญา การฟ้องร้อง การพิจารณาคดี และ การดำเนินการตามคำพิพากษา

5)ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหลักฐานเพียงพอที่จะระบุได้ว่าเนื้อหาของข้อมูลส่วนบุคคลมีเรื่องที่อันตรายหรือละเมิดสิทธิ

6)การตอบกลับคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิทธิตามกฎหมายและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ

6. ข้อความส่งเสริมการขาย

เราอาจจัดทำสื่อโฆษณาหรือสื่อการส่งเสริมการขายอื่น ๆเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ GWM Petchkasem ให้กับท่านผ่านทางอีเมล ข้อความทางโทรศัพท์มือถือ เว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้แก่ผู้ใช้งาน เราอาจแนะนำสินค้า บริการและกิจกรรมตามฐานข้อมูล อย่างไรก็ตามเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลังจากที่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่านก่อนและมีการกระทำที่ยืนยันโดยชัดเจนหรือไม่มีการคัดค้านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ซึ่งอาจต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งต่างหาก

ท่านสามารถเลือกไม่รับข้อความส่งเสริมการขายที่เราส่งให้ท่านได้ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม โดยการส่งอีเมลมายังเราที่ info@gwmmotormall.com  

7. วิธีการในการคุ้มครองข้อมูลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจะถูกจัดเก็บและประมวลผลในประเทศไทยเป็นหลัก

โดยสถานที่จัดเก็บที่ถูกเลือกนั้นจะต้องสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างข้อมูลสำรองไว้เพื่อคุ้มครองข้อมูลในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องหรือปัญหาอื่น ๆ

เราจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เรารวบรวมภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้รับการประมวลผลตามหลักการของนโยบายฉบับนี้และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ที่ใด

เราได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กรทางเทคนิคและทางกายภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้และป้องกันการเข้าถึง การเปิดเผย การใช้ การแก้ไข ความเสียหาย หรือการสูญหายของข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงมาตรการดังต่อไปนี้

ก) เราจะให้อำนาจพนักงานและบุคลากรของบุคคลที่สามที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความจำเป็นที่จะต้องทราบเท่านั้น เพื่อที่จะช่วยเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและให้บริการแก่ท่าน พนักงานและบุคลากรของบุคคลที่สามเหล่านี้ (บุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากพวกเรา) อยู่ภายใต้ภาระผูกพันในการรักษาความลับตามสัญญาอย่างเข้มงวด

ข)เราจะใช้การเข้ารหัสข้อมูลและมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ในการส่งและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางประเภทเป็นการเฉพาะ

ค)ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเรา เราจะพยายามอย่างต่อเนื่องในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและใช้มาตรการป้องกันเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง การใช้งาน หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต เรามีกระบวนการทดสอบอย่างสม่ำเสมอในการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการทางเทคนิคและองค์กรเพื่อรับรองความปลอดภัยของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ง)เราจะคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้บริการอย่างรอบคอบ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้บริการดังกล่าวมีพันธะทางสัญญาในการปฏิบัติตามข้อผูกพันในการคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสมและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ

จ)เราจะจัดหลักสูตรฝึกอบรมหรือการทดสอบด้านความปลอดภัยและการปกป้องความเป็นส่วนตัวเพื่อเพิ่มความตระหนักของพนักงานถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่สร้างขึ้นจากการลงทะเบียนของท่านกับบริการของเราสามารถเข้าถึงได้ด้วยรหัสผ่านเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบันทึกนั้นเท่านั้น เพื่อที่จะคุ้มครองความสมบูรณ์ของข้อมูลที่มีอยู่ในบันทึกนี้ ท่านไม่ควรเผยแพร่หรือเปิดเผยรหัสผ่านของท่านกับบุคคลที่สาม โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีหากท่านเชื่อว่ารหัสผ่านหรือบันทึกของท่านถูกบุกรุก

8. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ระยะเวลาที่เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะแตกต่างกันไปและจะถูกกำหนดโดยหลักเกณฑ์ต่อไปนี้:

ก)วัตถุประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว: เราต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าที่จำเป็นที่จะตอบสนองหรือปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวหรือวัตถุประสงค์ทางกฎหมายอื่น ๆ

ข) ภาระผูกพันทางกฎหมาย: กฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้อาจกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำที่เราต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม ก) และ ข) สิ้นสุดลง เราจะ (1) ลบและทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถาวร หรือ (2) ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้

9. คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่น ๆ

เทคโนโลยีที่เรียกว่าคุกกี้ (Cookies) ถูกนำมาใช้เพื่อให้ข้อมูลที่เหมาะกับท่าน คุกกี้ (Cookies) เป็นองค์ประกอบเล็ก ๆ ของข้อมูลที่เว็บไซต์สามารถส่งไปยังเบราว์เซอร์ (Cookies) ของท่านและจากนั้นจะถูกจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ (Hard Drive) ของท่านเพื่อให้เราจดจำท่านได้เมื่อท่านกลับมายังเวปไซต์ ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ (Browser) ให้แจ้งเตือนเมื่อท่านได้รับคุกกี้ (Cookies) การลงทะเบียนกับหน่วยธุรกิจของเราทางออนไลน์แสดงว่าท่านยินยอมโดยไม่มีเงื่อนไขในการรับคุกกี้ (Cookies) ดังกล่าว เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันอาจถูกนำมาใช้เพื่อช่วยในการจัดหาสินค้าการให้บริการของเรา ทำความเข้าใจและเลือกสรรสิ่งที่ท่านพึงพอใจทำให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีและไม่มีวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้อง

ท่านอาจจะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ (Cookies) ที่สินค้าและบริการของเราโดยแก้ไขการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ (Browser) ของท่าน ดูเมนูที่ช่วยในการแก้ไขความต้องการคุกกี้ (Cookies) ของท่าน หากคุกกี้ (Cookies) ถูกปิดการใช้งาน หมายความว่าท่านไม่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเราได้อย่างเต็มที่

10.การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว หากเราไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน เราจะไม่ตัดสิทธิ์ของท่านภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ในกรณีที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ เราจะแจ้งเตือนให้ทราบอย่างชัดแจ้งเพื่อขอความยินยอมจากท่านอีกครั้ง (รวมถึง แต่ไม่จำกัดแค่เพียง การส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ การแจ้งเตือนพิเศษในหน้าเว็บไซต์และอีเมล) และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แก้ไขจะมีผลตั้งแต่วันที่เผยแพร่ หากท่านยอมรับคำชี้แจงที่แก้ไข จะถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นฉบับล่าสุดและมีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่าน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

เราจะเก็บนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับก่อนหน้าไว้ และแสดงไว้ที่ด้านท้ายของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับล่าสุด เพื่อไว้เป็นข้อมูลสำหรับการอ้างอิงของท่าน

11.วิธีการติดต่อเรา

เราจัดตั้งฝ่ายที่รับผิดชอบดูแลการคุ้มครองข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดท้องถิ่นโดยเฉพาะ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การโอน หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือการใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นโปรดติดต่อเราตามที่ระบุไว้

ก)อีเมล: info@gwmmotormall.com

ข)ที่อยู่ไปรษณีย์: 924 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

เราจะตอบกลับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและคำถามที่เกี่ยวข้องของท่านภายใน 15 วัน