AQUA GREY (สีเทา)

รถยนต์ ORA Good Cat GT

NEXT LEVAL OF THE FUTURE

1,099,000.-

 

พร้อมหรือยังกับอนาคตที่

...สมาร์ทกว่า... 

...สบายกว่า... 

...ไปได้ไกลกว่า...

 

ไปที่ไหนก็สบายใจกว่ากับ 500 กม. ต่อ 1 ชาร์จ

Promotion ORA GOOD CAT GT ช่วยผ่อนสูงสุด 50,000.-

อ่านรายละเอียด